Gesprekken over luchtvaart

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseerde in oktober en november 2018 op negen locaties in het land gesprektafels over de toekomst van de luchtvaart. Bij de luchtvaartgesprekken waren inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, luchtruimgebruikers (kleine luchtvaart) en overheden aanwezig. Dankzij de inbreng van alle deelnemers is er een rijke oogst opgehaald. De opbrengst van de gesprekken nemen wij mee in de voorbereiding van de Luchtvaartnota 2020-2050 en ook van de Luchtruimherziening.
 
Wat is de huidige stand van zaken?
We hebben met de luchtvaartgesprekken een veelheid aan issues en dilemma’s opgehaald. De verslagen van alle 66 gesprekstafels zijn uitgeschreven, geanonimiseerd en geanalyseerd. Op dit moment wordt door het onafhankelijke bureau WesselinkvanZijst hard gewerkt aan de rapportage van de analyse, inclusief een publieksvriendelijke samenvatting.

Hoe gaan we verder?
Zoals ook tijdens de luchtvaartgesprekken is aangegeven zijn de geanonimiseerde verslagen de basis van de analyse waarin de issues en dilemma’s op een rij worden gezet. Deze analyse wordt, als bijlage bij de voortgangsbrief over de Luchtvaartnota, vóór het einde van dit jaar aan de Tweede Kamer gezonden. De verslagen en de analyse worden gelijktijdig op de website openbaar gemaakt zodat iedereen er kennis van kan nemen. Tot eind januari kunnen deelnemers aan de gesprekken, maar ook andere geïnteresseerden aanvullingen geven op de analyse. IenW vindt het belangrijk dat iedereen, dus ook mensen die niet bij de gesprekken konden zijn, issues en dilemma’s kunnen inbrengen via de website.

Alle aanvullingen worden, samen met de analyse van de luchtvaartgesprekken, als input meegenomen bij de verdere voorbereiding van de Luchtvaartnota en de Luchtruimherziening. De aanvullingen worden ook gepubliceerd op de website. Het is zinvol om te reageren op de analyse omdat daarmee verder wordt gewerkt. Het is van belang na te gaan of in de analyse nog issues en dilemma’s ontbreken. Indien dat het geval is, kunt u deze aanvullingen op de analyse vanaf eind december doorgeven via de website.

We zullen de deelnemers van de luchtvaartgesprekken informeren als de analyse en de verslagen op de website staan. Was u niet bij de gesprekken en u wilt geïnformeerd worden over de opbrengsten van de luchtvaartgesprekken en het vervolg? Dan kunt u hier uw gegevens achterlaten.